Privacyverklaring

De Telecommunicatie Erfgoed Stichting (TELES), gevestigd aan de Veraartlaan 8, 2288 GM, te Rijswijk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Persoonsgegevens die wij verwerken

TELES verstuurt nieuwsbrieven naar personen die daarvoor toestemming hebben gegeven. Hiervoor beheert en gebruikt TELES van betrokkenen uitsluitend de naam en het e-mailadres, die tezamen de persoonsgegevens vormen.

In het geval dat personen of instanties een sponsoring doen aan TELES zal van deze personen of instanties de naam en het IBAN rekeningnummer worden gebruikt en beheerd.

Delen van persoonsgegevens met derden

TELES verstrekt geen persoonsgegeven aan derden en deelt geen persoonsgegeven met derden, tenzij TELES hiertoe wordt gedwongen om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Geautomatiseerde besluitvorming

TELES neemt geen besluiten over zaken op basis van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van TELES) tussen zit.

Bewaartermijn persoonsgegevens

TELES bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig en derhalve zolang u de nieuwsbrief van TELES wenst blijven te ontvangen. Na opzegging zal onmiddellijke verwijdering van uw persoonsgegeven uit onze bestanden plaatsvinden.

Website

Onze website heeft niet de intentie om persoonlijke gegevens te verzamelen over websitebezoekers.

TELES gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Zonder toestemming zullen wij geen informatie omtrent personen (zoals foto’s, films, geluidregistraties of documenten) op onze website plaatsen.

Beveiliging persoonsgegevens.

TELES neemt de bescherming van uw gegevens serieus en hanteert passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons secretariaat via:  secretariaat@telecom-erfgoed.nl

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen. U kunt een verzoek hiertoe sturen naar secretariaat@telecom-erfgoed.nl

Om er zeker van te zijn dat een verzoek  door uzelf wordt gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto; MRZ (Machine Readable Zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burger Service Nummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Klachten

TELES wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons